TUYỂN SINH

ĐĂNG KÝ CHO TRẺ

Nhà trẻ

Từ 12 tháng tuổi

Khám phá

Mẫu giáo - Chu kỳ 1

Từ 3 đến 5 tuổi (PS/MS/GS)

Khám phá

Tiểu học - Chu kỳ 2

Từ 6 đến 8 tuổi (CP/CE1/CE2)

Khám phá

Tiểu học - Chu kỳ 3

Từ 9 đến 10 tuổi (CM1/CM2)

Khám phá